CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đề tài nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu đã và đang triển khai tại PTN từ 2005 đến nay

Đề tài Hợp tác quốc tế

TT

Mã số

Tên đề tài

CNĐT

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1

VLIR-IUC/ PJ1

Application of organic complexon to convert kaolin into some common zeolites

PGS. Tạ Ngọc Đôn, PGS.TS. Phạm Thanh Huyền

2004-2006

Chính phủ Bỉ (VLIR-HUT)

2

AP04\Prj2\ Nr02

Use of novel tools (DGT and DET) to study the ratio of non-labile to labile metal complexes in natural systems

TS. Nguyễn Hồng Liên

2004-2007

Chính phủ Bỉ (VLIR-HUT)

3

AP05/Prj02/Nr02

Synergy effect in catalytic systems for the selective oxidation of propylene

PGS.TS. Lê Minh Thắng

2005-2008

Chính phủ Bỉ (VLIR-HUT)

4

AP06/Prj3/Nr07

Storage and formation of pure hydrogen mediated by the redox of modified iron oxides

TS. Văn Đình Sơn Thọ

2006-2008

Chính phủ Bỉ (VLIR-HUT)

5

Hợp tác KHCN theo Nghị định thư với Vương quốc Bỉ

Sử dụng nguồn phế thải nông nghiệp để tổng hợp vật liệu nano silic và nano cacbon làm xúc tác cho quá trình chuyển hoá cặn dầu thực vật thành nhiên liệu sinh học và làm chất hấp phụ để sản xuất etanol tuyệt đối

PGS. Lê Thị Hoài Nam, TS. Văn Đình Sơn Thọ

2007-2008

Chính phủ Bỉ-Việt Nam (Bộ KHCN)

6

104.DAN.8.L.1604

Attractive routes for selective catalytic oxidation of hydrocarbons

PGS.TS. Lê Minh Thắng

2007-2010

Chính phủ Đan Mạch

7

ZEIN2009 RIP04

Development of different advanced organic and inorganic materials for heavy metal speciation and removal from aquatic systems

TS. Nguyễn Hồng Liên

2009-2012

Chính phủ Bỉ (VLIR-UOS)

8 
    Development of Biomass gasification technology for electric/ energy for remote areas of Vietnam. Co-promoter. Funded by VLIR-UOS (Flemish and partner universities).

PGS. Văn Đình Sơn Thọ, TS. Nguyễn Anh Vũ

    From 2013 to 2014
Chính phủ Bỉ (VLIR-UOS)

Đề tài Cấp Bộ

TT

Mã số

Tên đề tài

CNĐT

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1

B2005-28-200

Nghiên cứu công nghệ xử  lý dầu nhờn phế thải để nhận dầu gốc chất lượng cao

PGS. Lê Văn Hiếu

2005-2006

Bộ GD & ĐT

2

B2005-28-201

Nghiên cứu chế tạo chất hoạt động bề mặt từ cặn dầu thực vật ở Việt Nam, áp dụng cho chế biến dầu và sản phẩm dầu

TS. Hoàng Xuân Tiến

2005-2006

Bộ GD & ĐT

3

KHCB

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu oxit kim loại có kích thước nano phân tán trong mao quản trung bình của vật liệu M41S (Si-MCM41, Si-MCM48) và Si-SBA15 để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ độc hại trong môi trường nước và khí

PGS. Lê Thị Hoài Nam

2005-2007

Bộ KH & CN

4

B2006

Nghiên cứu chế tạo vật liệu sợi nanocacbon ứng dụng làm chất hấp phụ loại bỏ ion kim loại nặng trong nước thải công nghiệp

ThS. Nguyễn Thị Hà Hạnh

2006-2007

Bộ GD & ĐT

5

B2006

Tối ưu hóa quá trình cracking xúc tác dầu thô Việt Nam theo hướng tạo sản phẩm giàu Olefin nhẹ phục vụ cho công nghệ tổng hợp hữu cơ và sản xuất polyme

ThS. Nguyễn Anh Vũ

2006-2007

Bộ GD & ĐT

6

B2006-01-38

Tổng hợp acrylic acid và các hợp chất trung gian để sản xuất sơn

PGS.TS. Lê Minh Thắng

2006-2007

Bộ GD & ĐT

7

B2006-01-072 TĐ

Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất hỗ trợ đất phục vụ nông nghiệp nông thôn

PGS.TS. Phạm Thanh Huyền

2006-2007

Bộ GD & ĐT

8

KHCB 5.022.06

Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật phân lập tại chỗ (in situ) dạng tồn tại của các kim loại nặng trong môi trường nước

TS. Nguyễn Hồng Liên

2006-2008

Bộ KH & CN

9

KHCB 5.036.06

Tổng hợp vật liệu sợi nanocacbon và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ và xúc tác cho phản ứng hóa học

ThS. Nguyễn Thị Hà Hạnh

2006-2008

Bộ KH & CN

10

B2007-01-90

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác zeolit cho quá trình xử lý hợp chất hữu cơ clo dễ bay hơi (VOC)

TS. Nguyễn Hồng Liên

2007-2008

Bộ GD & ĐT

11

B2009-01-229

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên cơ sở Pd cho quá trình xử lý hợp chất hữu cơ chứa clo

ThS. Chu Thị Hải Nam

2009-2010

Bộ GD & ĐT

12 Biodiesel production by a continuous process from vegetable oil using homogeneous catalyst. Promoter. Funded by Ministry of Industrial and Commercial. From 12/2011 to 12/2012.TS. Nguyễn Anh Vũ2011-2012Bộ Công Thương
13 Synthesis and characterization of catalyst base on cobalt oxide for Fischer–Tropsch process to product diesel fuel. Co-Promoter. Funded by Ministry of Science and Technology. From 12/2010 to 12/2011. PGS. Nguyễn Hồng Liên2010-2011Bộ Khoa Học Công Nghệ

 

Đề tài Cấp Trường

TT

Mã số

Tên đề tài

CNĐT

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1

T2007-143

Cải thiện quá trình cháy của sinh khối (biomass) nhằm giảm thiểu khí thải ô nhiễm môi trường.

ThS. Trương Dực Đức

2007

Trường ĐHBKHN

2

T2008-22

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Pd/g-Al2O3 cho quá trình xử lý hợp chất hữu cơ chứa clo

ThS. Chu Thị Hải Nam

2008

Trường ĐHBKHN

3

T2008-42

Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình Zirconium oxit (ZrO2) ứng dụng làm chất mang xúc tác và chất hấp phụ ion kim loại nặng trong môi trường nước

ThS. Trương Dực Đức

2008

Trường ĐHBKHN

4

T2008-45

Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác Ni-Mo/g-Al2O3 cho quá trình Hydrotreating phân đoạn iesel thu được từ quá trình nhiệt phân dầu nhờn thải

ThS. Hoàng Hữu Hiệp

2008

Trường ĐHBKHN