CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đại học

TT

Tên môn học

Chuyên ngành đào tạo

Giảng viên

1

Kỹ thuật phân tích đặc trưng xúc tác

Kỹ sư CN Hữu cơ Hóa dầu

TS Nguyễn Hàn Long, TS Nguyễn Anh Vũ

2Mô phỏng trong Công nghệ Hóa họcKỹ sư CN Hữu cơ Hóa dầuTS Nguyễn Anh Vũ