CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Hoạt động khác
  • Tham gia cùng với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam xây dựng đề án nhà máy chế biến dầu.
  • Tham gia thẩm định thiết kế công nghệ nhà máy lọc hoá dầu.
  • Cung cấp chuyên gia kỹ thuật cho Văn phòng Công nhận chất lượng Việt Nam tham gia đánh giá hệ thống chất lượng các phòng thử nghiệm hóa học theo tiêu chuẩn ISO 17025.
  • Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực dầu khí, vật liệu xúc tác hấp phụ.
  • Kết hợp với các hãng thiết bị tổ chức semina về các thành tựu mới trong kỹ thuật phân tích.
  • Phối hợp với Swagelok Việt Nam tổ chức semina về kỹ thuật cắt, nối, uốn ống và lắp đặt hệ thống phản ứng.