CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động

  1. PTN hoạt động theo qui chế PTN đầu tư tập trung của trường ĐHBK Hà Nội ban hành theo quyết định số 59/QĐ-ĐHBK-TB ngày 14/01/2011.
  2. PTN đầu tư tập trung hoạt động theo phương thức mở, nhằm huy động đông đảo đội ngũ cán bộ nghiên cứu trong và ngoài trường, bảo đảm khai thác và sử  dụng hiệu quả trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật.
  3. PTN chịu sự quản lý của Trường ĐHBK Hà Nội, được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của nhà trường.
  4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động của PTN được kiểm tra, đánh giá định kỳ theo yêu cầu của Hiệu trưởng Trường ĐHBKHN.