CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Các thử nghiệm khác

TT

Chỉ tiêu thử nghiệm

Phương pháp

Thiết bị

1

Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) bằng phương pháp sắc ký

 

Thermo-Finnigan

2

Xác định thành phần nguyên tố trong mẫu rắn, lỏng

 

NovAAS

3

Xác định nồng độ cồn

ASTM D287

Anton Paar 4500

4

Xác định hàm lượng đường trong dung dịch

ASTM D287

Anton Paar 4500

5Xác định hàm lượng α Al2O3 trong sản phẩm oxit nhôm. XRD quantitative