CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

 

Họ và tên

TS. Chu Thị Hải Nam

photo nam

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 301 nhà C5-10

Email :

nam.chuthihai@hust.edu.vn

Tel :

04. 38683098

Fax :

04. 38683098

Các môn giảng dạy:

-         Mô phỏng trong Công nghệ Hóa học

Hướng nghiên cứu:

-         Hướng 1, Xúc tác cho xử lý các hợp chất clo hữu cơ.

-         hướng 2, vật liệu hấp phụ phục vụ quan trắc và xử lý kim loại nặng trong môi trường nước.

Các công trình NC đã công bố

1.      Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam, Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khuyếch tán qua màng mỏng xác định tại chỗ hàm lượng kim loại linh động trong môi trường nước. Tạp chí hóa học, Tập 45 - số đặc biệt - 2007.

2.      Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam, Effect of the hydrogel composition on the metal diffusion in DET and DGT techniques. Tháng 01/2008 tại Manila - Philippine.

3.      Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam, Study on the synthesis of Pd/γ-Al2O3 as a catalyst for the treatment of chlorinated organic compounds, Tạp chí hóa học, Tập 47 số 2A, 2009.

4.      Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam, Đặng Quốc Thắng, Nghiên cứu quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen trên xúc tác lưỡng kim loại Pd-Cu/C*, Hội nghị xúc tác hấp phụ toàn quốc lần V, tháng 8/2009.

5.      Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam, Hoàng Thị Hồng Huế, Nghiên cứu khả năng xúc tác của Pd-Ag/TiO2 tổng hợp bằng phương pháp SOL-GEL cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen, Tạp chí hóa học, Tập 47, sô 6A, 2009.

6.      Chu Thị Hải Nam, Nguyễn Hồng Liên, Hoạt tính xúc tác của Pd-Cu/γ-Al2O3 hợp từ hai nguồn chất mang khác nhau trong phản ứng hydrodeclo hóa tetracloetylen, Tạp chí hóa học, Tập 48, số 4C, 2010.

7.      Nguyen Hong Lien, Chu Thi Hai Nam, EFFECT OF THE SECOND METAL AND SUPPORT FORM ON THE Pd/g-Al2O3 CATALYTIC ACTIVITY FOR THE HYDRODECHLORINATION OF TETRACHLOROETHYLENE, Hội nghị Manila, Philippines, 20-21 tháng 01/2011.

8.      Chu Thi Hai Nam, Nguyen Hong Lien, Dao Van Tuong, Effects of Fe and Ni on catalytic activity of Pd containing catalysts for hydrodechlorination of tetrachloroethylene, Hội nghị Đức - Việt, 21-23 tháng 2/2011.

Các sách đã xuất bản

không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

không có

Các thông tin khác (nếu có)

không có