CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Sau đại học

Sau đại học

TT

Tên môn học

Chuyên ngành đào tạo

Giảng viên

1

Kỹ thuật đặc trưng vật liệu

ThS Kỹ thuật vật liệu phi kim

Lý thuyết: PGS Lê Văn Hiếu

Thực hành: TS Nguyễn Hàn Long, ThS Nguyễn Thị Hà Hạnh, ThS Trương Dực Đức, ThS Chu Thị Hải Nam

2

Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc vật chất

ThS Kỹ thuật Hóa học

TS Nguyễn hàn Long,