CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Đặc tính dầu thô và sản phẩm khí
chưng cất dầu thô i-Fischer

HỆ THỐNG CHƯNG CẤT DẦU THÔ i-FISCHER DIST-D2892/5236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người quản lý:

Th.S Nguyễn Anh Vũ

Từ khóa:

i-Fischer

Mô tả thiết bị:

Hệ thống chưng cất theo ASTM D2892 (chưng cất ở áp suất thường) và theo ASTM D5236 (chưng cất ở áp suất chân không)

 

Thông số kỹ thuật:

§   Quá trình chưng cất được điều khiển tự động bằng máy vi tính.

§   Chư­ơng trình phần mềm Data Evaluation System điều khiển và tính toán chung cho cả hai modul chưng cất theo ASTM D2892/5236.

§   Hệ thống điều khiển quá trình chưng cất dựa trên cơ sở kỹ thuật chưng cất hiện đại nhất, thực hiện các chức năng điều khiển và bảo đảm an toàn.

§   Điều khiển chân không với màn hình hiển thị số giá trị chân không hiện thời, khoảng chân không đặt trước, đèn báo hiệu, điều khiển chân không riêng biệt.

§   Điều khiển gia nhiệt bình chưng, tháp chưng.

§   Điều khiển gia nhiệt bằng bức xạ hồng ngoại.

§   Điều khiển, lựa chọn tỷ số hồi lưu từ 1 ¸ 999.

§   Điều khiển an toàn cho toàn bộ quá trình chưng.

§   Tự động thu nhận các phân đoạn chưng cất với 12 bình thu sản phẩm cho mỗi modul, mỗi bình nhận sản phẩm có dung tích 100ml¸250ml.

§   Tự động chuẩn cho hệ thống xác định định lư­ợng với kết quả có độ tin cậy nhất

Chưng cất theo ASTM D2892 (chưng cất áp suất khí quyển)

§   Có thể nhận được tối đa là 48 phân đoạn

§   Tự động tính toán phần trăm thể tích và phần trăm khối lượng các phân đoạn.

§   Nhiệt độ làm việc tối đa là 350OC (tương đương 400 ¸ 420OC AET tuỳ thuộc vào sản phẩm).

§   Áp suất làm việc từ 1 ¸ 760 mmHg.

Chưng cất theo ASTM D5236 (chưng cất ở áp suất chân không 10-1 mmHg)

§   Quá trình chưng cất có thể được thực hiện trong khoảng chân không từ 10 ¸ 0,1 mmHg

§   Nhiệt độ làm việc tối đa 400OC (tương đương 540 ¸ 575OC AET phụ thuộc sản phẩm)

§   Tự động tính toán chưng phân đoạn cặn dầu thô hoặc các cấu tử có nhiệt độ sôi cao.

 

 

Các ghi chú khác