CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Kỹ thuật viên phân tích

TT

Tên kỹ thuật

Giảng viên

1

Sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

ThS Nguyễn Anh Vũ

2

Hấp phụ vật lý

ThS Nguyễn Anh Vũ, ThS Nguyễn Thị Hà Hạnh

3

Hấp phụ hóa học (TPDNH3, TPRH2, TPO, ...)

ThS Nguyễn Anh Vũ, ThS Nguyễn Thị Hà Hạnh

4

Hấp thụ nguyên tử (AAS)

ThS Chu Thị Hải Nam

5

Mô phỏng các quá trình CN Lọc Hóa dầu và khí bằng phần mềm mô phỏng HYSYS

PGS Nguyễn Thị Minh Hiền

6

Phân tích nhiệt trọng lượng

ThS. Nguyễn Thị Hà Hạnh

Ngoài ra, PTN có khả năng cung cấp các dịch vụ đào tạo kỹ thuật viên, đào tạo thực hành (on the job training) theo yêu cầu trong lĩnh vực phân tích đánh giá chất lượng dầu thô, sản phẩm dầu, vật liệu, môi trường, ....