CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

 

Lĩnh vực nghiên cứu

1.      Vật liệu xúc tác hấp phụ: tổng hợp và ứng dụng cho các quá trình công nghệ lọc hóa dầu, xử lý môi trường.

2.      Nhiên liệu mới, năng lượng tái tạo: nghiên cứu chế tạo nhiên liệu từ các nguồn nguyên liệu khác nhau (than, biomass, dầu thải, ...).

3.      Phương pháp thử nghiệm: xây dựng, phát triển, cải tiến phương pháp phân tích, đánh giá chất lượng dầu thô, sản phẩm hóa dầu, vật liệu.

4.      Các nghiên cứu phục vụ trực tiếp ngành dầu khí: Đánh giá chất lượng dầu thô, Đánh giá các tính chất đặc trưng của nguyên liệu cho các phân xưởng chính của nhà máy lọc dầu như FCC, CCR, Đánh giá chất lượng xúc tác cho các quá trình chế biến trong nhà máy lọc dầu, Đánh giá, tư vấn đảm bảo chất lượng các sản phẩm dầu.