Họ và tên

TS. Nguyễn Anh Vũ

photo navu

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 301 nhà C5-10

Email :

v u.nguyenanh@hust.edu.vn

 

Tel :

04 3 8 68 3098; mobile: 0913222101

Fax :

04 3. 868 3098

Các chuyên đề giảng dạy:

-         Các Phương pháp phân tích hóa lý trong đánh giá vật liệu xúc tác.

-         Phân tích sắc ký khí, sắc ký khối phổ trong đánh giá chất lượng sản phẩm nhiên liệu khí, lỏng.

-         Phân tích hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học trong đánh giá bề mặt vật liệu xúc tác, hấp phụ.

-         Mô phỏng trong công nghệ hóa học.

-         Đường ống bể chứa.

Hướng nghiên cứu:

-         Nghiên cứu xúc tác và quá trình phản ứng oxi dehydro hóa (oxidative dehydrogenation, catalysts and process)

-         Nghiên cứu và đánh giá quá trình phản ứng metyl este hóa sản xuất biodiesel sinh học gốc B100 bằng quá trình liên tục (biodiesel continuously process)

-         Nghiên cứu quá trình và xúc tác trong phản ứng tổng hợp nhiên liệu lỏng (catalysts and process GTL)

-         Các phương pháp phân tích và đánh giá sản phẩm dầu.

Các công trình NC đã công bố

 

1. Pham Thanh Huyen, Nguyen Anh Vu, Nguyen Minh Hien, Dao Van Tuong, Hoang Trong Yem "Charaterization of vanadia catalysts supported on different carries by TPD, TPR" Proceeding of 3rd Asia-Pacific Congress on Catalysis - APCAT (12-15/10/2003), Dalian, China.

2. Pham Thanh Huyen, Dao Van Tuong, Hoang Trong Yem,Nguyen Anh Vu, Nguyen Minh Hien, Le Van Hieu "Characterization of titania-supported transition metal oxide catalysts bay XRD and TPR" Journal of Chemistry (accepted) in Vietnam.

3. Van Dinh Son Tho, Nguyen Anh Vu, Nguyen Minh Hien, Vu Dao Thang, "To survey the reduction reaction of iron oxides and iron oxide modified by Cr2O3 & Al2O3" Journal of Science and Technology, Vol. 42 Iss. 3, 2004, pg 61-64

4. Nguyen Anh Vu, Nguyen Thi Minh Hien, Le Van Hieu, Tong Van Ha, "Evaluation of FCC product yields using Black Lion residual" Proceeding of the 20th scientific conference - HUT, Vietnam. 2005, Vol 1, pg 115-123.

5. Le Thi Hoai Nam, Nguyen Anh Vu "Research m-xylene absorption ability of structured silicic materials as Si-MCM41, Silicagel, silicalite" Journal of Chemistry in Vietnam, Vol 44, Iss 4, 2006 pg 402-407.

6. Nguyen Anh Vu, Nguyen Minh Hien, Hoang Minh Tung "Physicochemical of Vanadium-Magnesium mixed oxides", Journal of Chemistry in Vietnam, T46-2/2008

7. Nguyen Anh Vu, Nguyen Minh Hien "Oxidative dehydrogenation of n-butane on vanadium magnesium oxides system: the influence of orthovanadate phase on butadiene selectivity", Journal of Chemistry in Vietnam, T45-2007

8. Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hà Thanh. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Nano MgO có diện tích bề mặt cao dùng trong chất mang xúc tác. Tạp chí Hóa học T47 (2A) 2009

9. Lưu Quốc Đại, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Minh Hiền, Trần Công Khanh. Effect of Metal Promoters on Catalytic Activity of V-Mg-O Catalysts in Oxidative Dehydrogenation n-butane; Journal of Chemistry in Vietnam. T46-2012

10. Nguyen Anh Vu, Nguyễn Hàn Long, Nguyễn Hồng Liên, Văn Đình Sơn Thọ. Biodiesel production by continuously process: the effect of factors. Journal of Applied Chemistry in Vietnam 1/2013

11. Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Hồng Liên (2011). Ảnh hưởng của nguồn kim loại tới hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác Co/g-Al2O3 cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành hydrocacbon lỏng, Tạp chí Hóa học. Tập 49, số 2ABC, tháng 5/2011, trang 144-148

12. Đỗ Thị Thanh Hà, Nguyễn Anh Vũ, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên (2011). Ảnh hưởng của K và Re tới khả năng làm việc của xúc tác Co/g-Al2O3 cho quá trình tổng hợp Fischer-Tropsch. (2011). Tạp chí Hóa học. Tập 49, số 2ABC, tháng 5/2011, trang 203-207.

13. Nguyễn Hồng Liên, Phan Thanh Nhơn, Nguyễn Anh Vũ, Trần Quang Vinh, Lê Thị Hoài Nam (2011). Ảnh hưởng của cấu trúc chất mang tới hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác Co/SiO2 trong quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành hydrocacbon lỏng. Tạp chí Hóa học. Tập 49, số 5AB, tháng 11/2011, trang 350-355.

14. Đỗ Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Quang Vũ, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Hồng Liên (2012). Ảnh hưởng của điều kiện phản ứng tới khả năng làm việc của xúc tác Co/g-Al2O3 trong quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường ĐH Kỹ thuật. Số 89/2012, trang 114-118.

15. Đặng Ngọc Long, Đỗ Thị Thanh Hà, Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Hồng Liên, Phạm Thanh Huyền (2013). Nghiên cứu đặc trưng và đánh giá hoạt tính xúc tác MOF-Co cho phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch. Tạp chí Dầu khí. Số 4, trang 36-41.

 

16. Nguyen Hong Lien, Do Thi Thanh Ha, Nguyen Anh Vu, Pham Thanh Huyen. Study on conversion of syngas into liquid fuel over modified Co/g-Al2O3 catalyst. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, 26-27 September 2012, Hanoi, Vietnam.

 

Các nghiên cứu

1. Nghiên cứu qui trình công nghệ và thiết bị sản xuất biodiesel bằng phương pháp dòng liên tục giả đồng thể.

2. Nghiên cứu xử lý chất thải có nguồn gốc polycarbonate. 

3. Nghiên cứu xử lý thu hồi kim loại và sợi thuỷ tinh từ bảng mạch điện tử thải.

 

Các đề tài dự án đã và đang thực hiện

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

 

Họ và tên

TS. Nguyễn Anh Vũ

photo navu

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 301 nhà C5-10

Email :

v u.nguyenanh@hust.edu.vn

Tel :

04 3 8 68 3098; mobil: 0913222101

Fax :

04 3. 868 3098

Các chuyên đề giảng dạy:

-         Các Phương pháp phân tích hóa lý trong đánh giá vật liệu xúc tác.

-         Phân tích sắc ký khí, sắc ký khối phổ trong đánh giá chất lượng sản phẩm nhiên liệu khí, lỏng.

-         Phân tích hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học trong đánh giá bề mặt vật liệu xúc tác, hấp phụ.

-         Mô phỏng trong công nghệ hóa học.

-         Đường ống bể chứa.

Hướng nghiên cứu:

-         Nghiên cứu xúc tác và quá trình phản ứng oxi dehydro hóa (oxidative dehydrogenation, catalysts and process)

-         Nghiên cứu và đánh giá quá trình phản ứng metyl este hóa sản xuất biodiesel sinh học gốc B100 bằng quá trình liên tục (biodiesel continuously process)

-         Nghiên cứu quá trình và xúc tác trong phản ứng tổng hợp nhiên liệu lỏng (catalysts and process GTL)

-         Các phương pháp phân tích và đánh giá sản phẩm dầu.

Các công trình NC đã công bố

1. Pham Thanh Huyen, Nguyen Anh Vu, Nguyen Minh Hien, Dao Van Tuong, Hoang Trong Yem "Charaterization of vanadia catalysts supported on different carries by TPD, TPR" Proceeding of 3rd Asia-Pacific Congress on Catalysis - APCAT (12-15/10/2003), Dalian, China.

2. Pham Thanh Huyen, Dao Van Tuong, Hoang Trong Yem, Nguyen Anh Vu, Nguyen Minh Hien, Le Van Hieu "Characterization of titania-supported transition metal oxide catalysts bay XRD and TPR" Journal of Chemistry (accepted) in Vietnam.

3. Van Dinh Son Tho, Nguyen Anh Vu, Nguyen Minh Hien, Vu Dao Thang, "To survey the reduction reaction of iron oxides and iron oxide modified by Cr2O3 & Al2O3" Journal of Science and Technology, Vol. 42 Iss. 3, 2004, pg 61-64

4. Nguyen Anh Vu, Nguyen Thi Minh Hien, Le Van Hieu, Tong Van Ha, "Evaluation of FCC product yields using Black Lion residual" Proceeding of the 20th scientific conference - HUT, Vietnam. 2005, Vol 1, pg 115-123.

5. Le Thi Hoai Nam, Nguyen Anh Vu "Research m-xylene absorption ability of structured silicic materials as Si-MCM41, Silicagel, silicalite" Journal of Chemistry in Vietnam, Vol 44, Iss 4, 2006 pg 402-407.

6. Nguyen Anh Vu, Nguyen Minh Hien, Hoang Minh Tung "Physicochemical of Vanadium-Magnesium mixed oxides", Journal of Chemistry in Vietnam, T46-2/2008

7. Nguyen Anh Vu, Nguyen Minh Hien "Oxidative dehydrogenation of n-butane on vanadium magnesium oxides system: the influence of orthovanadate phase on butadiene selectivity", Journal of Chemistry in Vietnam, T45-2007

8. Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hà Thanh. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Nano MgO có diện tích bề mặt cao dùng trong chất mang xúc tác. Tạp chí Hóa học T47 (2A) 2009

9. Lưu Quốc Đại, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Minh Hiền, Trần Công Khanh. Effect of Metal Promoters on Catalytic Activity of V-Mg-O Catalysts in Oxidative Dehydrogenation n-butane; Journal of Chemistry in Vietnam. T46-2012

10. Nguyen Anh Vu, Nguyễn Hàn Long, Nguyễn Hồng Liên, Văn Đình Sơn Thọ. Biodiesel production by continuously process: the effect of factors. Journal of Applied Chemistry in Vietnam 1/2013

11. Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Hồng Liên (2011). Ảnh hưởng của nguồn kim loại tới hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác Co/g-Al2O3 cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành hydrocacbon lỏng, Tạp chí Hóa học. Tập 49, số 2ABC, tháng 5/2011, trang 144-148

12. Đỗ Thị Thanh Hà, Nguyễn Anh Vũ, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên (2011). Ảnh hưởng của K và Re tới khả năng làm việc của xúc tác Co/g-Al2O3 cho quá trình tổng hợp Fischer-Tropsch. (2011). Tạp chí Hóa học. Tập 49, số 2ABC, tháng 5/2011, trang 203-207.

13. Nguyễn Hồng Liên, Phan Thanh Nhơn, Nguyễn Anh Vũ, Trần Quang Vinh, Lê Thị Hoài Nam (2011). Ảnh hưởng của cấu trúc chất mang tới hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác Co/SiO2 trong quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành hydrocacbon lỏng. Tạp chí Hóa học. Tập 49, số 5AB, tháng 11/2011, trang 350-355.

14. Đỗ Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Quang Vũ, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Hồng Liên (2012). Ảnh hưởng của điều kiện phản ứng tới khả năng làm việc của xúc tác Co/g-Al2O3 trong quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường ĐH Kỹ thuật. Số 89/2012, trang 114-118.

15. Đặng Ngọc Long, Đỗ Thị Thanh Hà, Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Hồng Liên, Phạm Thanh Huyền (2013). Nghiên cứu đặc trưng và đánh giá hoạt tính xúc tác MOF-Co cho phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch. Tạp chí Dầu khí. Số 4, trang 36-41.

 

16. Nguyen Hong Lien, Do Thi Thanh Ha, Nguyen Anh Vu, Pham Thanh Huyen. Study on conversion of syngas into liquid fuel over modified Co/g-Al2O3 catalyst. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, 26-27 September 2012, Hanoi, Vietnam.

 

Các nghiên cứu

Đang cần sinh viên thực hiện đề tài:

1. Nghiên cứu qui trình công nghệ và thiết bị sản xuất biodiesel bằng phương pháp dòng liên tục giả đồng thể.

2. Nghiên cứu xúc tác cho quá trình tổng hợp ethylene glycol.

3. Nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của các dung môi chiết đến quá trình phân tích các thành phần của rượu vodka.

4. Nghiên cứu phân tích nguồn gốc sản phẩm dầu trên cơ sở phân tích biomarker.

Các đề tài dự án đã và đang thực hiện