CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

 

Họ và tên

TS. Nguyễn Hàn Long

photo_anh long

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 301 nhà C5-10

Email :

không có

Tel :

+ 04 3 8 68 30 98

Fax :

+ 04 3 8 68 30 98

Các môn giảng dạy:

-         Môn học 1: Phương pháp phân tích cấu trúc

Hướng nghiên cứu:

-         Hướng 1: Nghiên cứu vật liệu xúc tác, hấp phụ

-         Hướng  2: Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt và ứng dụng

-         Hướng 3: Nghiên cứu tái chế xúc tác, hấp phụ thải và chất thải rắn.

Các công trình NC đã công bố

  1. Đỗ Huy Thanh, Phan Văn Ninh, Nguyễn Hàn Long. Dầu béo trong vật liệu bôi trơn: II.Phenol hoá dầu Lạc. Hội nghị khoa học và Công nghệ Hoá Hữu cơ toàn quốc lần I,  9/1999.
  2. Đo Huy Thanh, Phan Van Ninh, Tran Cong Khanh, Nguyen Han Long. Chemically modified vegetable oils - semisynthetic lubricants.VASE* International Conference on Automotive Technology*, 10/1999.
  3. Nguyễn Hàn Long, Nguyễn Thị Minh Hiền, Lê Văn Hiếu.  Nghiên cứu tổng hợp Mordenit. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 7(2005).
  4. Nguyễn Hàn Long, Nguyễn Thị Minh Hiền, Lê Văn Hiếu. Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác của Pt/Hmordenit. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 9 (2005).
  5. Nguyen Han Long, Pham Thanh Huyen, Nguyen Thi Minh Hien, Nguyen Van Duy, Tran Vinh Hoang. A new method to control the pore diameter contribution of g-Al2O3. The Second  International Symposium on Ađvanced Materials in Asia - Pacific RIM (ISAMP'05), 4/2005.
  6. Pham Thanh Huyen, Nguyen Han Long, Tran Vinh Hoang. New  way to sythesize g-Al2O3 with high suface area. 4th Asia - Pacific Chemical Reaction Enginering Symposium, Gyeongju, Korea, 7/2005.
  7. Nguyễn Hàn Long, Trần Công Khanh, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Văn Duy.  Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng vật liệu xúc tác dạng hạt trên cơ sở Hmordenit dạng hạt bằng phương pháp sử dụng hydroxit nhôm đã pepti hóa làm pha kết dính. Hội nghị Xúc tác Hấp phụ toàn quốc lần IV, HCM 8/2007.

8.Nguyễn Hàn Long, Trần Công Khanh, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Văn Duy. Nghiên cứu phản ứng isome hóa n-Hexan trên xúc tác Pt/(Hmordenit + γ-Al2O3) dạng hạt. Hội nghị Xúc tác, Hấp phụ toàn quốc lần IV, HCM 8/2007.

  1. Nguyen Han Long, Tran Vinh Hoang, Pham Thanh Huyen. Study on peptizability of boehmite and its application for the preparation of γ-Al2O3 in spherical shape. Tạp chí Hóa học, T.45ĐB (2007).

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

1.   Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài: Nghiên cứu chuyển hoá CO2 thành các hợp chất hữu ích.

2.   Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ loại bỏ H2S từ khí tự nhiên.

3.   Nghiên cứu tổng hợp nano ZnO từ tro bay.