CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

Họ và tên

PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên

anh the lien

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 301 nhà C5-10

Email :

l ien.nguyenhong@hust.edu.vn

Tel :

+ 3 8 68 30 98

Fax :

+ 3 8 68 30 98

Các môn giảng dạy:

-         Công nghệ Tổng hợp Hợp chất trung gian (ĐH)

-         Công nghệ Tổng hợp Hữu cơ-Hóa dầu (ĐH)

-         Nhập môn kỹ thuật Hóa học (ĐH)

-         Nâng cấp nhiên liệu (CH)

-         Xử lý chất thải công nghiệp hóa chất (CH)

-         Kỹ thuật tổng hợp xúc tác (TS)

Hướng nghiên cứu:

-         Xúc tác và công nghệ xử lý hợp chất hữu cơ chứa clo.

-         Xúc tác và công nghệ tổng hợp nhiên liệu

-         Vật liệu ứng dụng quan trắc và xử lý kim loại trong môi trường

Các công trình NC đã công bố

1.    W. Baeyens, M. Leermakers, M. De Gieter, H.L. Nguyen, K. Parmentier, S. Panutrakul, M. Elskens (2005). Overview of trace metal contamination in the Scheldt estuary and effect of regulatory measures. Hydrobiologia 540: 141-154.

2.    H.L.Nguyen, M.Leermakers, J. Osán, S. Török, W. Baeyens. (2005). Heavy metals in the Lake Balaton: watercolumn, suspended matter, sediment and biota. Journal of The Science of the Total Environment 340: 213-230.

3.    H.L. Nguyen, M. Leermakers, S. Kurunczi, L. Bozo, W. Baeyens (2005). Mercury distribution and speciation in Lake Balaton, Hungary. Journal of The Science of the Total Environment 340: 231-246.

4.    Hong Lien Nguyen, Martine Leermakers, Marc Elskens, Fjo De Ridder, Thai Hoa Doan, Willy Baeyens (2005). Correlations, partitioning and bioaccumulation of heavy metals between different compartments of Lake Balaton. Journal of The Science of the Total Environment 341:211-226.

5.    Nguyen Hong Lien, Huynh Trung Hai, Yue Gao, Martine Leermakers, Willy Baeyens (2007). In situ metal speciation using a new technique. Journal of Science and Technology (Vietnamese Academy of Science and Technology) 45 (1B): 276-281.

6.    Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam (2007). Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khuếch tán qua màng mỏng xác định tại chỗ hàm lượng kim loại linh động trong môi trường nước. Tạp chí Hoá học, Tập 45 (Số đặc biệt): 48-51

7.    Nguyen Hong Lien, Nguyen Anh Duc (2008). Application of activated carbon as a catalyst support for hydrodechlorination of chlorinated organic compounds. Tạp chí Hoá học, Tập 46 (Số 5A), trang 412-416.

8.    H.L.Nguyen, M. Braun, I. Szaloki, W. Baeyens, R. Van Grieken, M. Leermakers (2009). Tracing the metal pollution history of the Tisza River through the analysis of a sediment depth profile. Water, Air, and Soil Pollution, 200: 119-132.

9.    Nguyen Hong Lien, Chu Thi Hai Nam (2009). Study on the synthesis of Pd/Al2O3 as a catalyst for the treatment of chlorinated organic compounds. Tạp chí Hoá học, Tập 47 (Số 2A), trang 432-439.

10.         Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam, Đặng Quốc Thắng (2009). Nghiên cứu quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen trên xúc tác lưỡng kim loại Pd-Cu/C*. Tạp chí Hóa học. Tập 47 (Số 4A), trang 531-535.

11.         Nguyễn Hồng Liên, Chu Thị Hải Nam, Hoàng Thị Hồng Huế (2009). Nghiên cứu khả năng xúc tác của Pd-Ag/SiO2 tổng hợp bằng phương pháp sol-gel cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen. Tạp chí Hóa học. Tập 47 (Số 6A), trang 144-149.

12.         Chu Thị Hải Nam, Nguyễn Hồng Liên (2010). Hoạt tính xúc tác của Pd-Cu/γ-Al2O3 tổng hợp từ hai nguồn chất mang khác nhau trong phản ứng hydrodeclo hóa tetracloetylen. Tạp chí Hóa học. Tập 48 (Số 4C), trang 194-198.

Các sách đã xuất bản

1.    Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên. (2006). Bài giảng Công nghệ Tổng hợp Hữu cơ-Hoá dầu. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Học viên cao học đang hướng dẫn

1.    Vũ Cao Hà. Đề tài „Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Co/Al2O3 cho quá trình chuyển hóa CO và H2 thành nhiên liệu", 2009-2011.

2.    Nguyễn Anh Đức. Đề tài „Nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang tới khả năng xúc tác của Co cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng", 2010-2012.

3.    Trần Đức Hùng. Đề tài "Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật GC/MS-NCI trong phân tích các hợp chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy (POPs), 2010-2012.

4. Nguyễn Thị Thủy. Đề tài „Nghiên cứu quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng trên hệ xúc tác Co-Me/Al2O3.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

1.    Chu Thị Hải Nam. Đề tài „Nghiên cứu xúc tác đa kim loại cho quá trình xử lý hợp chất hữu cơ chứa clo trong công nghệ hóa chất và dầu khí", 2009-2013.

2.    Đỗ Thị Thanh Hà. Đề tài „Nghiên cứu vật liệu xúc tác cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành hydrocacbon lỏng", 2010-2014.

Các thông tin khác

Cần tuyển NCS/Cao học làm về đề tài:

1.    „Nghiên cứu vật liệu ứng dụng xác định tại chỗ và xử lý kim loại nặng linh động trong môi trường nước".

2.    „Nghiên cứu phân tách và nâng cấp hydrocacbon lỏng từ chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu động cơ".

3.    „Nghiên cứu sử dụng các nguồn khí tổng hợp tại VN cho quá trình chuyển hóa thành nhiên liệu".