CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung

 

Họ và tên

TS. Nguyễn Thị Hà Hạnh

photo chi hanh_2

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 301 nhà C5-10

Email :

ha.nguyenha@hust.edu.vn

Tel :

+ 04 3 8 68 3098

Fax :

+04 3 8 68 3098

Các môn giảng dạy:

 

Hướng nghiên cứu:

-         Phản ứng hydroformyl hóa alkene nhẹ

-         Ứng dụng ionic liquid trong xúc tác hữu cơ

Các công trình NC đã công bố

1. Olivier Nguyen Van Buu, Hanh Thi Ha Nguyen, Anders Riisager, Rasmus Fehrmann, Continuous, gas-phase hydroformylation of long-chain olefins using supported ionic liquid phase (SILP) catalyst, Euchem August, 24-29th, 2008, Copenhagen, Denmark

2. Nguyễn Thị Hà Hạnh, Lê Minh Thắng, Vũ Đào Thắng, Anders Riisager, Rasmus Fehrmann, Hydroformyl etylen trên xúc tác SILP, Tạp chí Hóa học T47 -2A, tr.290-294, 2009

3. Nguyễn Thị Hà Hạnh, Trương Dực Đức Lê Minh Thắng, Vũ Đào Thắng,Phản ứng hydroformyl hóa etylen - Xúc tác phức ngâm tẩm trên silicagel và định vị bởi màng ionic liquid BMIM[n-C8H17OSO3]. Tạp chí Hóa học T48 -4C, tr.36-40, 2010.

4. Hanh Nguyen Thi Ha, Duc Truong Duc, Thang Vu Dao, Minh Thang Le, Ander Riisager, and Rasmus Ferhmann, Characterization of the surface properties of SILP catalyst, VIETNAM-GERMANY conference on catalytic and chemical technology for sustainable development, Hanoi, March 2011.

5. Nguyễn Thị Hà Hạnh, Trương Dực Đức Lê Minh Thắng, Vũ Đào ThắngCác đặc trưng của xúc tác phức Rh[TPPTS-Cs3] ngâm tẩm trên silicagel và định vị bởi màng ionic liquid BMIM[n-C8H17OSO3] ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng hydroformyl hóa etylen -  Chờ đăng trên Tạp chí khoa học và công nghệ

6. Nguyễn Thị Hà Hạnh, Trương Dực Đức, Lê Minh Thắng, Vũ Đào Thắng, Anders Riisager, Rasmus Fehrmann,Tổng hợp xúc tác phức ngâm tẩm trên silicagel và định vị bởi màng ionic liquid BMIM[n-C8H17OSO3] ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng hydroformyl hóa etylen - Chờ đăng trên Tạp chí Hóa học

 

Các sách đã xuất bản

không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

không có

Các thông tin khác (nếu có)

không có