CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Nhân sự

Nhân sự

1. TS. Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc

2. TS. Nghiêm Thị Thương - Phó Giám Đốc

3. TS. Nguyễn Hàn Long - Phụ trách Kỹ thuật

4.TS. Nguyễn Thị Hà Hạnh - Giảng Viên 

5. TS. Chu Thị Hải Nam - Giảng Viên

6. ThS. Hoàng Hữu Hiệp - Cán bộ nghiên cứu

 

 

Các cán bộ đã từng công tác tại PTN

1. PGS. Vũ Đào Thắng - Nguyên giám đốc PTN 2001 - 2008

2. PGS. Nguyễn Hồng Liên - Nguyên giám đôc PTN 2009-2018

2. PGS. Lê Văn Hiếu - Nguyên phó giám đốc PTN 2001 - 2008

3. PGS. Nguyễn Thị Minh Hiền - Nguyên phó giám đốc PTN 2001 -2008

4. CN Vũ Hồng Thắng - Nguyên cán bộ nghiên cứu PTN 2002 - 2005

Các cộng tác viên đã và đang triển khai nghiên cứu tại PTN từ 2005

1. PGS. Lê Thị Hoài Nam - Viện Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2. PGS. Lê Minh Thắng - Bộ môn CN Hữu cơ-Hóa dầu, Viện KTHH Hóa học, ĐHBKHN

3. PGS. TS. Hoàng Xuân Tiến - Bộ môn Hóa dược, Viện KTHH Hóa học, ĐHBKHN

4. PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ - Bộ môn CN Hữu cơ-Hóa dầu, Viện KTHH Hóa học, ĐHBKHN