CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Phân tích thử nghiệm

 

Khả năng làm việc của xúc tác

TT

Chỉ tiêu thử nghiệm

Phương pháp

Thiết bị

1

Xác định hoạt tính, độ chọn lọc của xúc tác làm việc ở áp suất thường và đặc trưng sản phẩm

ASTM D 3907-03,

ASTM D5154-05

Zeton MAT 5000

2

Xác định hoạt tính, độ chọn lọc của xúc tác làm việc ở áp suất cao và đặc trưng sản phẩm

 

VINCI MicroCat