CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Quốc tế
  • Hợp tác với Đại học Tự do Bruxel (Bỉ) thực hiện đề tài hợp tác nghiên cứu về định dạng và xử lý kim loại nặng trong môi trường
  • Hợp tác với Đại học Gent (Bỉ) nghiên cứu xúc tác cho các quá trình xử lý môi trường.
  • Hợp tác với Viện nghiên cứu xúc tác Leibniz (Đức) trao đổi cán bộ, tổ chức hội thảo và nghiên cứu về xúc tác cho quá trình tổng hợp nhiên liệu, các kỹ thuật phân tích.
  • Hợp tác với Trung tâm nâng cấp công nghệ quốc gia Canađa về đào tạo sau đại học, nghiên cứu các quá trình xử lý bằng hydro.
  • Hợp tác vớI Trường Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (Đan Mạch) thực hiện đề tài nghiên cứu các quá trình oxy hóa và hydroformyl hóa chọn lọc các hydrocacbon.
  • Trao đổi nghiên cứu, kỹ thuật phân tích với Công ty Micromeritics (Mỹ).