CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Tính chất của than

Tính chất của than

TT

Chỉ tiêu thử nghiệm

Phương pháp

Thiết bị

1

Xác định thành phần kim loại, oxyt kim loại trong than, tro than

ASTM D 3682-01,

ASTM D 3683-04

NovAAS

2

Tro (Ak), %kl

TCVN 173-95

ASTMD 3174-02

 

3

Xác định nhiệt trị, Q bom , cal/g

TCVN 200-95

ASTMD 5865-04

Parr 1455

4

Hàm ẩm (Wpt), %kl

TCVN 172-95

ASTMD 3173-03

 

5

Chất bốc (Vk), %kl

TCVN 174-95

ASTMD 3175-02

 

6

Hàm lượng lưu huỳnh chung (Sch), %kl

TCVN 174-95

ASTMD 3177-02

 

7

Hàm lượng các bon cố định, %kl

ASTMD 3172-02

 

8

Điện trở xuất của than, tro xỉ (Wm)

GOCT 4668-75

 

9

Nhiệt độ bắt cháy của than (oC)

TC PTN

 

10

Hg

TCVN 5991-95

 

11

SO3

TCVN 141-89

 

12

P2O5

TCVN 254-89/ D2795