Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

PTN CN Lọc Hóa dầu & Vật liệu xúc tác hấp phụ được tổ chức thành 4 phòng thí nghiệm:

  1. Phòng Phân tích đánh giá chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu khí
  2. Phòng Nghiên cứu đặc trưng vật liệu xúc tác hấp phụ
  3. Phòng Nghiên cứu các quá trình công nghệ Lọc Hóa dầu và khí
  4. Phòng Nghiên cứu mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học

co cau to chuc

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Giới thiệu chung
Hợp tác